ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Εισαγωγή

Ο ιστότοπος tzaki.net είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστότοπος) με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας  tzaki.net@gmail.com   (στο εξής χάριν συντομίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ).
Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με την εμπορικό σήμα TZAKI.NET, στην ηλεκτρονική διεύθυνση  www.tzaki.net. Κάθε χρήστης ο οποίος χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα για περιήγηση ή συναλλαγή με αυτό, θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που διατυπώνονται παρακάτω, χωρίς καμία εξαίρεση. Στην περίπτωση όπου κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς, τότε θα πρέπει με δική του ευθύνη να διακόψει την επίσκεψη, τη χρήση και κάθε συναλλαγή με το ηλεκτρονικό κατάστημα.

Γενικοί Όροι

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει σε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.
Παρεχόμενες  Πληροφορίες και Προϊόντα
Η εταιρεία δεσμεύεται ως προς την αλήθεια, την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος συναλλαγές. Η εταιρεία στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από τυχόν καταχωρίσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Περιορισμός Ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν έχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικός ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα tzaki.net ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα tzaki.net για: αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου, αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π. , αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Περιορισμένη άδεια

Το tzaki.net , υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγεται ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

Σύνδεσμοι στον δικτυακό τόπο  tzaki.net

Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος ή σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν το χρήστη να μεταβεί από αυτό (ηλεκτρονικό κατάστημα) σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λ.π. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η EΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οποιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

Πολιτική Τιμών

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη, παρ’ όλα αυτά, η πολιτική τιμών των προϊόντων της είναι ίδια σε όλα μας τα κανάλια διανομής: κατάστημα, κατάλογοι, internet, τηλεφωνικό κέντρο. Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακριβή αναγραφή των στοιχειών, χαρακτηριστικών και των τιμών των προϊόντων που παραθέτουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο εμφάνισης τυπογραφικών ή τεχνικών λαθών σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων. Η Εταιρεία δεν δεσμεύεται και δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα σε τιμές ή και χαρακτηριστικά των προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή και ενημέρωση τιμής και χαρακτηριστικών. Σε περίπτωση προϊόντος που παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, στα πλαίσια της καλής πίστης και για τη δική σας προστασία, παρακαλούμε, πριν παραγγείλετε το προϊόν αυτό επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

Παρεχόμενες Πληροφορίες & Προϊόντα

H Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ό,τι αφορά την ταυτότητα της Εταιρείας όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η εταιρεία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων (χαρακτηριστικά, προδιαγραφές και φωτογραφίες προϊόντων) που έγιναν εκ σφάλματος κατά την κοινή πείρα (έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω δυσλειτουργίας της ιστοσελίδας ή λόγω ανωτέρας βίας) και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

 

Προσωπικά δεδομένα

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να διατηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου, στο μέτρο που αυτό απαιτείται για την σωστή λειτουργία και ανάπτυξή της. Ειδικότερα, η Εταιρεία συλλέγει μόνον τα προσωπικά στοιχεία που ο ίδιος ο χρήστης/επισκέπτης της Ιστοσελίδας καταχωρεί, είτε κατά την ολοκλήρωση της αγοράς ως επισκέπτης, είτε κατά την εγγραφή του ως Μέλος. Με την εγγραφή του ως μέλος, ο χρήστης συναινεί όπως τα προσωπικά του στοιχεία χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία  ως υπεύθυνη για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων μέσων, είτε από την ίδια, είτε μέσω οιουδήποτε άλλου προσώπου φυσικού ή νομικού διορίσει η Εταιρεία για τη διενέργεια της επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της. Τα στοιχεία αυτά (στο βαθμό που θεωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα) υπόκεινται στο Ευρωπαϊκό και Ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο. Ο επισκέπτης, χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η με τον ανωτέρω τρόπο γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων από τους χρήστες της Ιστοσελίδας συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης των δεδομένων αυτών σύμφωνα με το παρόν.

COOKIES

Ο Ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε χρήστη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του χρήστη και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, για λόγους marketing καθώς και για στατιστικούς λόγους, έτσι ώστε να καθορίζονται οι περιοχές, στις οποίες οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά είτε κατά περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.
Οι προσωπικές πληροφορίες του αγοραστή υποβάλλονται σε επεξεργασία με αυτοματοποιημένα μέσα και από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, με τη χρήση μέτρων ασφαλείας που αποσκοπούν στη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας. Για το σκοπό αυτό ο αγοραστής ενημερώνεται ότι μπορεί να έχει πρόσβαση σε προσωπικά του στοιχεία ανά πάσα στιγμή και να ζητήσει την ενημέρωση, τη διόρθωση ή τη διαγραφή ή / και την άρνησή του να επιτρέψει την επεξεργασία του.

 

 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1. Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, παρακαλούμε να δίνετε στην τράπεζα ως αιτιολογία το Ονοματεπώνυμο σας και τον Αριθμό Παραγγελίας. Μετά τη συναλλαγή σας, παρακαλούμε να αποστέλλετε το αποδεικτικό κατάθεσης σε εμάς με mail, φαξ ή να μας ενημερώσετε τηλεφωνικά.

Τα στοιχεία της τράπεζας μας:

Τράπεζα: ALΡHA BANK
IBAN: GR 83 0140 8460 8460 0200 2003 338
BIC: CRBAGRAA

Τράπεζα: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
IBAN: GR 26 0171 7130 0067 1312 8504 620
BIC: PIRBGRAA

Τράπεζα: ΕΘΝΙΚΗ
IBAN: GR 23 0110 8630 0000 8630 0381 562
BIC: ETHNGRAA

2. Πιστωτική Κάρτα
​Δυνατότητα πληρωμής μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, Mastercard, Maestro, American Express (Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha e-Commerce” της Alpha Bank που χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.)

3. Με αντικαταβολή
Ο Πελάτης δύναται να εξοφλήσει το οφειλόμενο ποσό για την πώληση μέσω αντικαταβολής, δηλαδή, με καταβολή του ποσού με μετρητά σε ειδικά εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της Εταιρείας Ταχυμεταφορών, κατά την παράδοση των προϊόντων στον τόπο παράδοσης που έχει καθορίσει ο πελάτης. Η δυνατότητα πληρωμής με αντικαταβολή ισχύει μόνον εφόσον το συνολικό τίμημα της πώλησης δεν υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500€), η καταβολή του ποσού γίνεται μόνο με μετρητά καθώς επίσης και εάν το προϊόν μπορεί να μεταφερθεί από Εταιρείας Ταχυμεταφορών (Δεν μεταφέρονται εμπορεύματα διαστάσεων μεγαλύτερων των 40cm*40cm*50cm και βαρύτερα των 20Kg ). Για την πληρωμή μέσω αντικαταβολής, ο Πελάτης χρεώνεται με το ποσό χρέωσης της εταιρείας ταχυμεταφορών. Η χρέωση αυτή εμφανίζεται στην σελίδα ολοκλήρωσης της αγοράς με τίτλο «έξοδα αποστολής», αφού ο Πελάτης επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την αντικαταβολή και πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας του. Στη Θεσσαλονίκη , με ακτίνα εμβέλειας έως 60 χλμ από την εκάστοτε έδρα, δύναται να γίνει αντικαταβολή εμπορευμάτων από μεταφορείς τις εταιρίας, ανεξαρτήτως όγκου και ποσότητας. Για την πληρωμή μέσω αντικαταβολής από μεταφορείς τις εταιρίας, εφόσον το συνολικό τίμημα της πώλησης δεν υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500€) ο πελάτης χρεώνεται με το ποσό χρέωσης εταιρείας μεταφορών και κατόπιν συμφωνίας με το κατάστημα. Η χρέωση αυτή εμφανίζεται στην σελίδα ολοκλήρωσης της αγοράς με τίτλο «έξοδα αποστολής» και επιλέγοντας τον νομό παράδοσης

4. Tοις μετρητοίς
Ο Πελάτης δύναται να εξοφλήσει το οφειλόμενο ποσό για την πώληση στο ταμείο του καταστήματος της Εταιρείας, επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 5 στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Ωράριο Ιουλίου & Αυγούστου

Kαθημερινά 09:00-18:00,   Σάββατο κλειστά

5. Πληρωμή μέσω Paypal

 

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Ασφάλεια Αποστολής
Οι συσκευασίες και τα υλικά συσκευασίας που χρησιμοποιούνται από τα εργοστάσια κατασκευής είναι τέτοια, ώστε να παρέχουν την καλύτερη δυνατή προστασία και ασφάλεια του προϊόντος. Εσείς παραλαμβάνετε τα προϊόντα της παραγγελίας σας, ακριβώς στην ίδια εργοστασιακή και άριστη κατάσταση στην οποία αυτά βρίσκονταν στην αποθήκη μας. Τα προϊόντα μεταφέρονται με ευθύνη και για λογαριασμό του τελικού αγοραστή.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Ο χρόνος αποστολής για τα προϊόντα τα οποία έχουν σημανθεί ως άμεσα διαθέσιμα είναι 2-5 εργάσιμες ημέρες ενώ σε προϊόντα τα οποία έχουν σημανθεί ως κατόπιν παραγγελιάς είναι 4-10 ημέρες,  από την ημέρα πληρωμής και επιβεβαίωσης της παραγγελίας. Η παράδοση των προϊόντων μέσω της courier ή της μεταφορικής εταιρείας μπορεί να γίνει σε 2 έως 4 εργάσιμες ημέρες για τις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας και 4 έως 8 εργάσιμες για τις υπόλοιπες απομακρυσμένες περιοχές και την Κύπρο. Η παράδοση πιθανόν να χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε ελάχιστες περιοχές (μέγιστος χρόνος παράδοσης 12 ημερών) που χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα δυσπρόσιτες από την courier μεταφορική ή να χρειαστεί να πάει ο ίδιος ο πελάτης στο πλησιέστερο κατάστημα της εταιρείας. Σάββατο δεν γίνονται παραδόσεις από τις εταιρείες μεταφορών ή courier.

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, για να σας ενημερώνουμε για τα στοιχεία επικοινωνίας των γραφείων μεταφορών και courier της περιοχής σας. Έτσι μπορείτε να ελέγχετε κάθε στιγμή την πορεία της αποστολής σας.

 

Χρεώσεις Μεταφορικών

Τζάκια
Eντός πόλης Αθηνών – Θεσσαλονίκης 0€
Ηπειρωτική Ελλάδα 20€
Νησιά 30€

 

 

 

 

 

Σόμπες
Eντός πόλης Αθηνών – Θεσσαλονίκης     0€
Ηπειρωτική Ελλάδα 15€
Νησιά 25€

 

 

 

 

 

Ηλιακός Θερμοσίφωνας – Αντλίες Θερμότητας
Eντός πόλης Αθηνών – Θεσσαλονίκης     0€
Ηπειρωτική Ελλάδα 25€
Νησιά 30€

 

 

 

 

 

 Κλιματιστικά – Λέβητες
Eντός πόλης Αθηνών – Θεσσαλονίκης     0€
Ηπειρωτική Ελλάδα 10€
Νησιά 20€

 

 

 

 

 

 

Οι όροι παράδοσης είναι καθαρά ενδεικτικοί αν δεν συμφωνηθεί διαφορετικά. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν είναι σε θέση να παραδώσει την εντολή λόγω περιστάσεων ανωτέρας βίας, ή άλλων απρόβλεπτων περιστάσεων, οι όροι παράδοσης θεωρούνται παρατεταμένοι και οι νέοι όροι θα καθοριστούν με κοινή συμφωνία των μερών.

– Ο αγοραστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να επαληθεύσει την ποσότητα και την κατάσταση των παραδιδόμενων συσκευασιών σε αντιδιαστολή με την courier  ή τον μεταφορέα. Οποιεσδήποτε καταγγελίες σχετικά με διαφορές ποσότητας ή συσκευασίες που έχουν υποστεί ζημία πρέπει να κοινοποιούνται στον μεταφορέα και σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει συμφωνηθεί με τον ίδιο τον μεταφορέα. Σε περίπτωση που ο πελάτης διαπιστώσει  φθορά – ζημία στη συσκευασία δεν πρέπει να παραλάβει αλλά να μας ενημερώσει και να το αναγράψει στη φορτωτική του μεταφορέα. Πάντα η παράδοση των εμπορευμάτων – προϊόντων νοείται και γίνεται στο πεζοδρόμιο στης διεύθυνσης που αναγράφεται στην παραγγελία του πελάτη, εάν θελήσει ο πελάτης παράδοση σε όροφο αυτό θα γίνει με ευθύνη του πελάτη και με επιβάρυνση του πελάτη για έξτρα κόστος που συμφωνήσει απευθείας με τον μεταφορέα.

Αποστολή μέσω εταιρείας μεταφορών

Για αποστολές προϊόντων ισχύουν τα εξής:

α) Πρέπει ο πελάτης προτού υπογράψει την παραλαβή, να ελέγξει το προϊόν εάν η συσκευασία του είναι άρτια και χωρίς ζημιές.

β) Ο έλεγχος για τυχόν ζημιές που μπορεί να έχει το προϊόν πρέπει να γίνεται στο πεζοδρόμιο και όχι στον όροφο. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο προκύψουν ζημιές πρέπει ο πελάτης να κάνει άρνηση παραλαβής.

γ) Εάν η παράδοση δεν είναι στο πεζοδρόμιο αλλά σε όροφο ή υπόγειο ή κάπου αλλού, η ευθύνη της αρτιότητας του προϊόντος για τυχόν ζημιές, κατά τη μεταφορά από το πεζοδρόμιο, π.χ στον όροφο, ανήκει αποκλειστικά στον πελάτη.

δ) Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν με αποκλειστική ευθύνη του πελάτη, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν εγγυάται την κατάσταση του προϊόντος κατά τη μεταφορά, παρά μόνο μέχρι τα πρακτορεία μεταφορών νομού Θεσσαλονίκης και Αττικής.

Λόγο ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παραδίδει με ίδια μέσα στα πρακτορεία μεταφορών νομού Θεσσαλονίκης και Αττικής, εγγυάται τα εμπορεύματα μέχρι τα την παράδοση στο εκάστοτε πρακτορείο μεταφορών. Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν από τις μεταφορικές εταιρίες ασφαλισμένα για ζημιά και κλοπή. Σε οποιαδήποτε περίπτωση παράδοσης-παραλαβής εμπορεύματος σε κακή συσκευασία, δε πρέπει να γίνει αποδοχή παραλαβής και να αναφερθεί γραπτώς στο δελτίο του μεταφορέα η κατάστασή του.

ε) Σε περίπτωση ανάγκης παράδοσης σε όροφο ή ανάγκη χρήσης γερανού, το κόστος και η ευθύνη παράδοσης στο εκάστοτε σημείο επιβαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη.

 

Με παραλαβή από το κατάστημα

Ο Πελάτης δύναται να παραλάβει την παραγγελία του από το κατάστημα της εταιρείας, που βρίσκεται στην Ελευθερίου Βενιζέλου 5 στη Θέρμη Θεσσαλονίκης   Με ωράριο λειτουργίας 09:00-18:00 καθημερινά.

Τεχνική Υποστήριξη – Service – Εγκατάσταση
Σε όλα τα παρακάτω προϊόντα και των τύπων αυτών, κλιματιστικών μονάδων (τοίχου, κασέτες, οροφής κ.τ.λ), αντλιών θερμότητας, σόμπες πέλλετ (Υδραυλικές & Αέρος), λέβητες ξύλου, λέβητες πετρελαίου, λέβητες αερίου, λέβητες πέλλετ, σόμπες ξύλου (ακτινοβολίας, αέρος & υδραυλικές), ηλεκτρικό και ηλιακό Θερμοσίφωνα, μπόιλερ οικιακό και λεβητοστασίου και συναφή μηχανολογικό εξοπλισμό, η εταιρία δεν είναι υπόχρεη και υπεύθυνη για την επιλογή στην εφαρμογή του πελάτη. Δεν είναι υπόχρεη τεχνικής υποστήριξης, service και οποιασδήποτε ηλεκτρολογικής, υδραυλικής, ψυκτικής και μηχανολογικής εγκατάστασης.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ – ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

Επιστροφές Προϊόντων, Εμπορευμάτων – Υπαναχώρηση

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να επιστέψει το αχρησιμοποίητο προϊόν ή εμπόρευμα εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αφού πρώτα  μας ενημερώσει αποστέλλοντας μας με το αντίστοιχο έντυπο υπαναχώρησης. Το προϊόν ή το εμπόρευμα δεν θα έχουν χρησιμοποιηθεί και θα είναι στην αρχική τους συσκευασία. Ο καταναλωτής επιβαρύνεται με το άμεσο κόστος επιστροφής των αγαθών. Ο καταναλωτής ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας των αγαθών ως αποτέλεσμα της διαχείρισης των αγαθών.  Τα έξοδα μεταφοράς των προϊόντων από τον ΠΕΛΑΤΗ στην κατασκευάστρια εταιρεία ή τον επίσημο αντιπρόσωπο της στην Ελλάδα βαρύνουν αποκλειστικά τον ΠΕΛΑΤΗ. Θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε).Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό.

Σε περίπτωση εσφαλμένης αποστολής προϊόντος, η οποία οφείλεται στην εταιρία ή σε προμηθευτές της εταιρίας, ο πελάτης έχει το δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος. Τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν την εταιρία, αρκεί η μεταφορική εταιρία που έχει χρησιμοποιηθεί για την αρχική μετάβαση, να μην είναι μεταφορική εταιρία που έχει ζητηθεί από τον πελάτη. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να προηγηθεί συμφωνία με την εκάστοτε μεταφορική εταιρία που θα επιστρέψει το προϊόν στην εταιρία. Το προϊόν θα πρέπει μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία και να είναι σε άριστη κατάσταση. Στη αντίθετη περίπτωση, η επιστροφή δεν γίνεται δεκτή.

Οποιαδήποτε άλλη περίπτωση επιστροφής προϊόντος, γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την εταιρία εντός 14 ημερών. Τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον πελάτη. Το προϊόν θα πρέπει μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία και να είναι σε άριστη κατάσταση. Στη αντίθετη περίπτωση, η επιστροφή δεν γίνεται δεκτή.

Σε περίπτωση όμως που το προϊόν δεν παρουσιάζει κάποια δυσλειτουργία σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή τα συνολικά έξοδα μεταφοράς αμφίδρομα (παραλαβής και αποστολής τόσο από και προς την αντιπροσωπεία όσο και από και προς το tzaki.net) επιβαρύνουν τον πελάτη. Σε αυτή την  περίπτωση εγκεκριμένων επιστροφών, τα Προϊόντα θα έχουν από 10% έως 30% για τα έξοδα επιθεώρησης και επανασυσκευασίας.

 

Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση

Δεν χωρεί υπαναχώρηση σε:

 • συμβάσεις υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, εάν η εκτέλεση άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του πελάτη και με την εκ μέρους του αναγνώριση ότι θα απωλέσει το δικαίωμα του υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από τον προμηθευτή
 • συμβάσεις κατά τις οποίες ο καταναλωτής έχει ζητήσει ειδικά επίσκεψη από τον προμηθευτή με σκοπό να πραγματοποιήσει επείγουσες επιδιορθώσεις ή την εκτέλεση εργασιών συντήρησης. Εάν, στην περίπτωση τέτοιας επίσκεψης, ο προμηθευτής παράσχει υπηρεσίες επιπλέον εκείνων που ζητήθηκαν συγκεκριμένα από τον καταναλωτή ή αγαθά πέρα από τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν υποχρεωτικά κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή κατά τις επιδιορθώσεις, το δικαίωμα υπαναχώρησης εφαρμόζεται στις εν λόγω πρόσθετες υπηρεσίες ή αγαθά.

Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων

Tο tzaki.net  δεν ευθύνεται για προϊόντα που διαθέτει στους πελάτες του τα οποία μπορούν να χαρακτηριστούν ως ελαττωματικά (σπασμένα, φθαρμένα κ.λπ.), κακής ποιότητας ή που δεν πληρούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην περιγραφή τους. Όλα τα προϊόντα παραλαμβάνονται από τους προμηθευτές συσκευασμένα. Σε κάθε περίπτωση όμως διατηρείτε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση – επισκευή τους σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες είτε πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα ή είτε παραλάβετε προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας.Για τον προσδιορισμό του ελαττώματος του προϊόντος θα πρέπει αυτό να ελεγχθεί από το τεχνικό τμήμα του κεντρικού αντιπροσώπου Ελλάδος της κατασκευάστριας εταιρείας. Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτά πορίσματα ελαττωμάτων από οποιοδήποτε τεχνικό συνεργείο ή τεχνικό ή άλλο μη εξουσιοδοτημένο όργανο πέρα από τον ίδιο τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο όργανο του. Επίσης για την αποδοχή του προϊόντος προς αντικατάσταση από τον εισαγωγέα, το προϊόν δεν πρέπει να έχει υποστεί αντικανονική χρήση ή να φέρει σημάδια κακής μεταχείρισης (γρατσουνιές, χτυπήματα, σπασίματα, υγρασία, σημάδια οξείδωσης, στρεβλώσεις κ.ά.) ή να μην έχει συντηρηθεί. Δεν αναγνωρίζονται οι βλάβες στα ηλεκτρονικά μέρη σε περιπτώσεις πτώσεις τάσης ή λάθος συνδεσμολογίας. Το προϊόν πρέπει να επιστραφεί πλήρες. Επίσης η συσκευασία θα πρέπει να είναι πλήρης και σε άριστη κατάσταση (όπως ακριβώς αγοράστηκε) και να συνοδεύεται απαραίτητα με την πρωτότυπη απόδειξη ταμειακής – παραστατικό αγοράς ή δελτίο εγγύησης προϊόντος.Ο αγοραστής θα πρέπει να δηλώσει το πρόβλημα του προϊόντος (μέσω mail ή τηλεφωνικά) εντός (5) πέντε ημερών από την παραλαβή του και να το αποστείλει στην εταιρεία εντός (10) δέκα ημερών. Tο tzaki.net υποχρεούται να αντικαταστήσει (και όχι να επιστρέψει το χρηματικό ποσόν της αξίας) το προϊόν με άλλο ίδιο – μη ελαττωματικό εντός (2) μηνών. Μετά την παρέλευση του πιο πάνω διαστήματος εάν ο πελάτης δεν έχει παραλάβει το σωστό προϊόν έχει το δικαίωμα να απαιτήσει τα χρήματά του πίσω τα οποία το tzaki.net υποχρεούται να του καταβάλει εντός (15) ημερών από την απαίτηση.Τα έξοδα επιστροφής ελαττωματικών προϊόντων και αντικατάστασής τους επιβαρύνουν το tzaki.net (συνολικά από και προς πελάτη και κατασκευαστή).
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα, εφόσον αυτό βεβαιωθεί από τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας ή σε περίπτωση που η ίδια η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει απευθείας την εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Η εγγύηση παρέχεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα που αναγράφεται στα αναλυτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής ή επισκευή η αντικατάσταση των προϊόντων είναι δυνατή με επιπλέον χρέωση κατόπιν νέας συμφωνίας με τον πελάτη.
 • Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του.Αν πρόκειται ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει ή επίσης αν η συσκευασία του προϊόντος παραλήφθηκε από τους διανομείς κατά την παράδοση του είδους δεν απαιτείται η συσκευασία του προϊόντος.
 • Η επιστροφή των προϊόντων θα πραγματοποιείται είτε με μεταφορική εταιρεία είτε μέσω courier. Στις περιπτώσεις επιστροφής μέσω courier, o πελάτης βαρύνεται με τα έξοδα της αποστολής προς τον κατασκευαστή ή επίσημο εισαγωγέα και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ βαρύνεται με τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος ή επισκευασμένου προϊόντος.
 • Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.
 • Αρμόδια για τον έλεγχο και την επισκευή ή αντικατάσταση των προϊόντων εντός εγγύησης είναι η κατασκευάστρια εταιρεία ή ο επίσημος εισαγωγέας της, στην οποία και θα προωθήσει το προϊόν η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
 • Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται επισκευή, ή αντικατάσταση του προϊόντος, άλλως ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή του προϊόντος σε εύλογο χρόνο και δεν μπορεί να βρεθεί από τον κατασκευαστή ή επίσημο εισαγωγέα άλλο προϊόν αντίστοιχων ή καλύτερων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
 • Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πλέον. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς τον πελάτη.
 • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

 

Επιστροφές προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA)

Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA) θα γίνεται αποδεκτή εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Το προϊόν προωθείται στην κατασκευάστρια εταιρεία ή τον επίσημο εισαγωγέα της και ελέγχεται για την διαπίστωση του αναφερόμενου από τον ΠΕΛΑΤΗ ελαττώματος.
 • Υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί αυτά από την κατασκευάστρια εταιρεία ή τον επίσημο εισαγωγέα της, θα γίνεται αντικατάσταση του είδους με όμοιο καινούριο, ή σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας με άλλο καινούργιο προϊόν αντίστοιχης ποιότητας και τιμής, άλλως σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς στον πελάτη.Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
 • Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πλέον. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση.  Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς τον πελάτη.
 • Τα έξοδα αποστολής τόσο για την επιστροφή των προϊόντων στον κατασκευαστή ή επίσημο εισαγωγέα όσο και για την επαναπροώθηση στον ΠΕΛΑΤΗ του αντικατεστημένου προϊόντος βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
 • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.
 • Στην περίπτωση των κλιματιστικών μηχανημάτων,απαιτείται να έχει προηγηθεί επίσκεψη του τεχνικού του εξουσιοδοτημένου συνεργείου της προμηθεύτριας εταιρείας και έγγραφη βεβαίωση περί της διάγνωσης της βλάβης της συσκευής, έτσι ώστε να θεωρηθεί ότι το προϊόν ήταν ελαττωματικό κατά την παράδοση (DOA).

 

Επιστροφές προϊόντων, τα οποία υπέστησαν βλάβη κατά τη μεταφορά από τον κατασκευαστή ή επίσημο αντιπρόσωπο προς τον πελάτη

 Σε περίπτωση όπου το προϊόν υποστεί μερική ή ολική βλάβη κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του προς τον ΠΕΛΑΤΗ η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει να ερευνήσει τις ευθύνες του μεταφορέα και της κατασκευάστριας εταιρείας ή επίσημου αντιπροσώπου της στην Ελλάδα για παραλείψεις στη  συσκευασία, την ασφάλεια μεταφοράς και τον τρόπο μεταχείρισης του προϊόντος γενικότερα από αμφότερους. Θα ζητηθεί είτε αποκατάσταση της βλάβης είτε αντικατάσταση του πληγέντος εξαρτήματος είτε ολική αντικατάσταση του προϊόντος ή επιστροφή χρημάτων ανάλογα με την περίπτωση. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ με κανένα τρόπο δε συμμετέχει στη συσκευασία ή τη μεταφορά των προϊόντων καθώς λειτουργεί αποκλειστικά με τριγωνικές πωλήσεις συνεπώς δεν έχει καμία ευθύνη για φθορές που προκαλούνται κατά τη μεταφορά.