ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ:

• Rossella Plus Forno Evo • Nicoletta Forno EVO • Sovrana Easy Evo 2.0 • Family 4,5 • Rosa 4.0
• TermoRossella Plus Forno DSA 4.0 • TermoNicoletta Forno DSA 4.0 • TermoSovrana DSA • Nova Forno
• TermoRosa DSA • Rosa L • Mamy • TermoSuprema Compact DSA • TermoRosa XXL DSA 4.0